پیاده روی و لذت کشف مسیرهای تازه
توسعه فردی

پیاده روی و لذت کشف مسیرهای تازه

در مدح پیاده روی زیاد نوشته و گفته شده است. هر کسی دلیلی برای این کار دارد. یکی از روی اجبار به خاطر در دسترس نبودن وسیله نقلیه، دیگری به خاطر ورزش، آن یکی برای هواخوری و تازه کردن روح و … .