کویر لوت و خلاقیت درون
خلاقیت

کویر لوت

اکثر ما فکر می‌کنیم که سرچشمه خلاقیت‌مان به خشکی کویر لوت است. اما آیا می‌دانید که در دل خشک‌ترین مناطق این دشت بی آب و علف هم زندگی در جریان […]